1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej – Polityka) reguluje zasady i tryb przetwarzania danych osobowych przez VENIPAK Lietuva, UAB, działającą pod adresem S. Žukausko 49, LT-09131 Vilnius, której kod osobowy to 300906055 (dalej – Administrator danych) oraz warunki działania zarządzanej przez Administratora danych strony internetowej venipak.pl (dalej – Strona internetowa).

1.2. Za Podmiot danych w niniejszej Polityce uznaje się dowolną osobę fizyczną, której danymi osobowymi zarządza Administrator danych.

1.3. Administrator danych zapewnia, że przyjmując oraz realizując niniejszą Politykę ma na celu realizację następujących istotnych norm związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

(a) Dąży się, żeby dane osobowe w stosunku do Podmiotu danych były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);

(b) dąży się, żeby dane osobowe były gromadzone w ustalonych i wyraźnie określonych oraz zgodnych z prawem celach oraz dalej nie były przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; dalszego przetwarzania danych osobowych w celach archiwizacji w interesie publicznym, celach badań naukowych albo historycznych albo celach statystycznych nie uznaje się za niezgodne z pierwotnymi celami (zasada ograniczenia celu);

(c) Dąży się, żeby dane osobowe były adekwatne, należyte i tylko takie, jakie są potrzebne w ramach osiągnięcia celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);

(d) Dąży się oraz dokłada się starań, żeby dane osobowe były dokładne i jeśli wyniknie potrzeba w rozsądnym terminie od faktu dokonania się zmiany były aktualizowane; dąży się do podejmowania wszystkich uzasadnionych środków, żeby zapewnić niezwłocznie skasowanie niedokładnych danych osobowych albo ich sprostowanie w rozsądnym terminie (zasada ścisłości);

(e) Dąży się, żeby dane osobowe były przechowywane w takiej formie, żeby tożsamość Podmiotów danych można było ustalić przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w tych celach, w których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez dłuższe okresy, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach archiwizacji w interesie publicznym, celach badań naukowych albo historycznych albo celach statystycznych, po zrealizowaniu wdrożenia narzędzi technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do ochrony praw i wolności Podmiotu danych (zasada ograniczenia przechowywania);

(f) Dąży się, żeby dane osobowe, z uwagi na rodzajowy charakter danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych były przetwarzane w taki sposób, żeby dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi technicznych albo organizacyjnych było zapewnione należyte bezpieczeństwo danych osobowych, w tym również zabezpieczenie przed niedozwolonym przetwarzaniem danych osobowych albo niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności);

(g) Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad oraz powinien być w stanie udowodnić, że się ich przestrzega (zasada rozliczalności).

1.4. Niniejsza Polityka została sporządzona na podstawie  Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającej Dyrektywę 95/46/EC, z (dalej – RODO), ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych (dalej – ADTAI), innych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz Republiki Litewskiej. Pojęcia stosowane w Polityce są rozumiane tak, jak zostały określone w RODO i ADTAI.

 

2. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIES

2.1. Administrator danych na stronie internetowej wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), żeby mógł odróżnić jednych użytkowników strony internetowej od innych. Przy pomocy ciasteczek Administrator danych dąży do zapewnienia odwiedzającym stronę internetową przyjemniejszego korzystania z niej oraz doskonalenia samej strony internetowej.

2.2. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce albo na urządzeniu użytkownika (w komputerze, telefonie komórkowym albo tablecie).

2.3. Strona internetowa używa następujących ciasteczek „Google Analytics“:

Typ Nazwa cookie Przeznaczenie Domena Termin ważności
Analityczny _ga;_gid;

_gat*

Tego typu ciasteczka wykorzystuje się do zbierania informacji o korzystaniu przez odwiedzających z niniejszej strony. Obejmuje to liczbę odwiedzających stronę, skąd przybyli odwiedzający oraz strony, które odwiedzili w tej witrynie. Używamy tych informacji do  udoskonalenia tej strony. venipak.pl Do 2 lat
Identyfikator mowy _Icl_current_language Ciasteczka używa się do zachowania języka wybranego przez użytkownika venipak.pl 1 dzień
catAccCookies Zgoda na użycie ciasteczek venipak.pl 1 rok

 

2.4. Ciasteczka używane na stronie internetowej nie pozwalają ustalić tożsamości użytkownika strony internetowej. Odwiedzenie strony internetowej jest rejestrowane anonimowo, rozpoznając komputer, telefon komórkowy albo tablet oraz adres IP, a takie zebrane informacje nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez akty prawne.

2.5. Po otworzeniu strony internetowej w wyskakującym oknie klikając przycisk „Akceptuję”, osoba przeglądająca stronę wyraża zgodę na zachowanie ciasteczek w swoim komputerze, telefonie komórkowym albo tablecie.

2.6. Żeby odwołać udzieloną zgodę, osoba przeglądająca może skasować albo zablokować ciasteczka, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, pozwalające zrezygnować z wszystkich albo z części ciasteczek. Należy wiedzieć, że używając takich ustawień przeglądarki, które blokują ciasteczka (w tym również niezbędne ciasteczka), osoba może mieć problemy z korzystaniem z wszystkich albo części funkcji strony internetowej.

2.7. Dane osobowe zgromadzone przez ciasteczka są przetwarzane w oparciu o przepisy ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, ustawy Republiki Litewskiej o łączności elektronicznej, Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającej Dyrektywę 95/46/EC, oraz innych aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych.

2.8. W oparciu o wymogi aktów prawnych, na stronie internetowej stosowane są środki bezpieczeństwa zapobiegające niezgodnemu z prawem ujawnianiu danych osobowych oraz niezgodnemu z prawem ich wykorzystaniu.

 

3. PRZEPISY KOŃCOWE

3.1. Wobec stosunków prawnych związanych z niniejszą Polityką stosuje się prawo Republiki Litewskiej.

3.2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, w tym szkody uwarunkowanej zakłóceniami korzystania ze strony internetowej, za utratę danych albo ich zniszczenie, powstałe wskutek działań albo braku działań, błędów, świadomego działania na szkodę, innego nienależytego używania strony internetowej przez samą osobę albo osoby trzecie, których działań osoba jest świadoma. Administrator danych nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia logowania oraz/lub korzystania ze strony internetowej oraz (lub) spowodowaną tym szkodę, powstałą wskutek działań albo braku działań stron trzecich, niezwiązanych z Administratorem danych, w tym zakłócenia dostawy prądu, łączności internetowej i in.

3.3. Administrator danych jest uprawniony do częściowej albo całkowitej zmiany Polityki.

3.4. Uzupełnienia albo zmiany Polityki wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich na stronie internetowej.

3.5. Jeżeli po uzupełnieniu albo zmianie Polityki osoba w dalszym ciągu korzysta ze strony internetowej oraz/lub usług świadczonych przez Administratora danych, uznaje się, że osoba zgadza się na takie uzupełnienia oraz/lub zmiany.